PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace o zasílání ročních výpisů o využití údajů v registru osob v otázkách a odpovědích

Kdo a komu bude rozesílat výpisy o využití údajů z ROS?

Počínaje dnem 13.3.2013 budou Správou základních registrů zdarma rozesílány roční výpisy ze základních registrů o využívání údajů v registru osob. Vzhledem k zahájení reálného provozu základních registrů k 1.7.2012 se budou informace za loňský rok týkat pouze období od spuštění ostrého provozu do 31.12.2012. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají aktivní datovou schránku, tak v nejbližších dnech obdrží záznam za kalendářní rok 2012 o tom, kdo nahlížel do jejich údajů vedených v základním registru osob.

Na základě jakého právního předpisu jsou výpisy rozesílány?

Tato služba vyplývá ze zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z ustanovení §14 odstavce 4: „Záznam o využívání údajů v základním registru zasílá správce příslušného základního registru bezplatně osobě uvedené v odstavci 3 (osoba, o které jsou tyto údaje vedeny), má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za každý uplynulý kalendářní rok, do datové schránky.“

Kolika osobám budou výpisy zaslány?

Datovou schránku má cca 470 tis. osob v ROS. Těmto osobám budou zaslány výpisy postupně dle možností systému pro rozesílání zpráv do datové schránky. Rozesílání zabezpečuje Správa základních registrů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.

Jak je to v případech, kdy osoba datovou schránku nemá a chce rovněž dostat výpis o využití?

V případě, že osoba má zájem o roční výpis o využívání údajů a nemá zřízenu datovou schránku, může se obrátit se žádostí o vyhotovení záznamu o využívání referenčních údajů v registru osob na jakékoliv kontaktní místo Czech Point. Za takto získaný výpis však již zaplatí příslušný poplatek, proto doporučujeme si předem ověřit počet stránek výpisu.

K čemu výpisy slouží?

Výpis má informační charakter a slouží ke kontrole přístupů k referenčním údajům osoby. V žádném případě není nutné jej někam zasílat a ani na zprávu odpovídat. Je to uvedeno i ve výpisu.

Jakou formu má výpis a jak vypadá?

Jedná se o pdf soubor a vzor výpisu je v přiloženém souboru. Osoby vedené v ROS obdrží do svých datových schránek výpis s názvem „Záznam o využívání údajů v registru osob“. Z tohoto výpisu se příjemce dozví, jaký orgán veřejné moci se na osobu v registru dotazoval (položka Subjekt), pod jakou agendou (položka KódA), jaký informační systém k tomu využil (položka ID AIS), kdy tak učinil (položka datum a čas) a z jakého důvodu (Důvod/účel).

Co má dělat osoba, která požaduje bližší informace o využití údajů za svou osobu nebo reklamovat obsah výpisu?

Pokud by osoba měla jakékoli pochybnosti o oprávněnosti přístupu uvedených subjektů k referenčním údajům vedených v základním registru osob, může se obrátit přímo na příslušný subjekt s žádostí o poskytnutí doplňujících informací. Toto právo jí náleží ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V této souvislosti je potřebné upozornit, že referenční údaje registru osob jsou až na výjimky údaji veřejnými.

Lze očekávat nějaké problémy ohledně obsahu výpisů?

Ano. Jedná se o údaje za první pololetí provozu základních registrů (od 1.7.2012 do 31.12.2012) charakterizované náběhem základních registrů do používání jednotlivými orgány veřejné moci (OVM). Ve výpisech se proto mohou objevit i záznamy o využití vyplývající z chyb při připojování OVM k registru osob (např. opakující se čtení údajů z registru jedním OVM, nevyplněná položka Důvod/účel apod.). Všechny údaje jsou totiž v rámci reálného provozu zaznamenávány systémem automaticky při jakémkoli dotazu na referenční údaje. Proto výpisy mohou obsahovat i tyto chyby (nedostatky) vyplývající z prvních připojování k základním registrům.

Jak budou řešeny problémy s obsahem výpisů do budoucna?

Správce ROS bude monitorovat zápisy o využívání údajů, bude identifikovat mnohačetná využívání stejné osoby stejným OVM v krátkém časovém úseku nebo chybějící údaje o účelu využití. Tyto informace bude předávat Správě základních registrů k dalšímu řešení s příslušným OVM a bude vyhodnocována oprávněnost přidělení certifikátů pro komunikaci se základními registry.

Jaká je odpovědnost správce ROS za tento výpis?

ČSÚ ve spolupráci se Správou základních registrů a dodavateli systému základních registrů připravil formu výpisu a stanovil údaje, které jsou na výpise uvedeny. Český statistický úřad, který je správcem registru osob, ani Správa základních registrů, však nemohou ovlivnit obsah jednotlivých položek obsažených ve výpisu.

Budou výpisy rozesílány i z jiných základních registrů?

Ano, ve stejných termínech budou rozesílány do datových schránek občanů výpisy o využití údajů vedených v registru obyvatel. Je třeba dát pozor na možné záměny při identifikaci výpisů uživateli. Výpis z registru obyvatel se týká občanů, výpis z registru osob se týká právnických a podnikajících fyzických osob.