PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Základní registry spolehlivě slouží už 3 roky

Před třemi lety byl do ostrého provozu spuštěn nejrozsáhlejší projekt v historii elektronizace veřejné správy – systém základních registrů. Přestože jde o nesmírně komplikovaný systém složený ze šesti částí, z nichž má každý jiného dodavatele a věcného správce, celé tři roky funguje bez větších potíží a výpadků. Všechny úřady mohou od té doby čerpat údaje, které jsou aktuální a právně platné. Údaje jsou navíc bezpečně chráněny, každý přístup k nim je pečlivě zaznamenán a každý si může tyto záznamy jednoduše opatřit. 

Dříve si každý úřad vedl ve své agendě vlastní oddělené evidence, často v neaktuální podobě. Proto bylo nutné, aby tyto údaje všichni opakovaně dokládali a změny údajů nahlašovali každému úřadu zvlášť. „V současné době je naprostá většina orgánů veřejné moci připojena k základním registrům a může z nich čerpat platné a aktuální referenční údaje. Některá ministerstva ale musí upravit své agendové zákony, které stále ukládají ohlašovací povinnost při změně údajů, přestože to fakticky díky připojení k základním registrům není třeba.“ vysvětlil náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ICT Jaroslav Strouhal, proč i po třech letech existence základních registrů stále existuje zákonná povinnost nahlašovat změny údajů některým úřadům.

Momentálně jsou k základním registrům připojeny všechny významné úřady včetně všech ministerstev, krajských úřadů a statutárních měst a zdravotních pojišťoven. Základní registry aktuálně aktivně využívá 2 663 orgánů veřejné moci, které za 3 roky produkčního provozu uskutečnily celkem 607 465 422 transakcí.

O provoz a bezpečnost základních registrů včetně samotného připojování úřadů, uživatelské podpory a dalšího rozvoje systému se stará Správa základních registrů. „V současné době připravujeme další rozšiřování funkcionalit systému základních registrů o nové služby. Například obce a úřady budou moci jednoduše využívat více sdílených údajů, které nejsou uloženy v základních registrech. Řada úkolů na nás čeká i v souvislosti se zaváděním celoevropsky platné elektronické identity, která bude postavena právě na datech uložených v základních registrech. Značnou část pozornosti věnujeme i opatřením souvisejícími se zajištěním bezpečnosti.“  představil aktuální plány ředitel Správy základních registrů Michal Pešek.

Základní registry jsou jedním ze základních pilířů eGovernmentu. Díky nim se zrychlila a zjednodušila řada agend a občané a firmy získali důkladnou kontrolu nad tím, kdo, kdy a proč využívá jejich osobní údaje. Orgány veřejné moci mohou referenční údaje čerpat prostřednictví svých agendových informačních systémů připojených k Informačnímu systému základních registrů, prostřednictvím datových schránek nebo prostřednictvím formulářů aplikace Czech POINT@office.

Statistiky tří let provozu

Celkový počet transakcí základních registrů

607 465 422

Počet datových zpráv týkajících se základních registrů

8 920 581

Počet výpisů Czech POINT@office

853 004

Počet výpisů na kontaktních místech  Czech POINT

18 433

Počet připojených agendových informačních systémů

4 079

Počet orgánů veřejné moci připojených k základním registrům

2 895

Počet orgánů veřejné moci aktivně využívajících údaje ZR

2 663

Registr osob (správcem je Český statistický úřad) - obsahuje základní identifikační údaje o subjektech, které mají IČO (právnické, podnikající fyzické osoby apod.) , jejich provozovnách a statutárních zástupcích.

Registr obyvatel (správcem je Ministerstvo vnitra ČR) – obsahuje referenční údaje o fyzických osobách, které žijí na území ČR (občané ČR i cizinci) a to konkrétně jméno a příjmení, datum a místo narození (a případně úmrtí), adresa místa pobytu, státní občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, ID datové schránky.

Registr práv a povinností (správcem je Ministerstvo vnitra ČR ) – obsahuje údaje o vykonávaných agendách a údaje o oprávněních k přístupu k údajům v ostatních registrech.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální) – slouží k evidenci územního členění státu. Vede referenční údaje o stavebních objektech, pozemcích, ulicích, katastrálních územích, atd.

ORG (správcem je ÚOOÚ) - převodník identifikátorů, jako jediný dokáže propojit data v jednotlivých registrech, přičemž pro zajištění maximální ochrany osobních údajů využívá vygenerovaný bezvýznamový identifikátor místo rodného čísla.

Informační systém základních registrů (správcem je Ministerstvo vnitra ČR )  - zajišťuje samotné sdílení dat a zároveň kontroluje oprávnění k přístupu k datům.