PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Časté otázky

 1. Budeme i po 1. 7. 2012 přihlašovat občana k trvalému pobytu přes CzechPOINT@office? Orgán veřejné moci (OVM) může provádět informační činnosti (tj. provozovat informační systémy), pouze tehdy, pokud k tomu má oporu v obecně závazném právním předpisu. Každý zákon představuje obvykle jednu agendu tj. (souhrn činností). Nástrojem k výkonu agendy je agendový informačního systému (AIS). Přitom obecně neplatí, že 1 agenda = 1 AIS. Předávání údajů získaných ze základních registrů (cestou rozhraní ISZR) v rámci působnosti OVM do různých pomocných evidencí je možné.
 2. Může agendový systém orgánu veřejné moci veřejně dostupná data z ROS, RUIAN, získaná na základě aktualizací ze základních registrů, volně předávat jiným informačním systémům veřejné správy a provozním systémům, které úřad provozuje? Orgán veřejné moci (OVM) může provádět informační činnosti (tj. provozovat informační systémy), pouze tehdy, pokud k tomu má oporu v obecně závazném právním předpisu. Každý zákon představuje obvykle jednu agendu tj. (souhrn činností). Nástrojem k výkonu agendy je agendový informačního systému (AIS). Přitom obecně neplatí, že 1 agenda = 1 AIS. Předávání údajů získaných ze základních registrů (cestou rozhraní ISZR) v rámci působnosti OVM do různých pomocných evidencí je možné.
 3. Jaké osoby se zapisují do ROS v rámci primárního naplnění? Při primárním naplnění ROS agenda zapíše všechny aktivní osoby, pro které je editorem a rovněž zpětně všechny osoby, které ukončily danou činnost v období od 1. 7. 2010 do aktuálního data.
 4. Jaké jsou přínosy základního registru osob? Zavedení základního registru osob obsahujícího referenční údaje bude znamenat zásadní zkvalitnění a zefektivnění administrativních prací spojených s evidencí osob a využíváním údajů o osobách. Jednotlivé orgány veřejné moci již nebudou oprávněny individuálně zjišťovat hodnoty referenčních údajů (viz §5 zákona č. 111/2009 o základních registrech). Nový přístup zároveň zbaví občany a podnikatelské subjekty povinnosti opakovaně dokládat již předložené údaje. Zvýší se také bezpečnost osobních údajů, kdy doposud hojně využívané rodné číslo bude nahrazeno specifickým AIFO pro každou agendu.
 5. Co je AIFO? Zákon o základních registrech č.111/2009 Sb. ukládá povinnost, aby agenda, pokud vede údaje o fyzické osobě, používala k jednoznačnému určení fyzické osoby agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO). Problematiku AIFO upravuje §9 zákona č. 111/2009 o základních registrech.
 6. Proč ověřovat údaje osob před primárním naplněním ROS? Samotnému zahájení reálného provozu soustavy základních registrů bude předcházet jejich naplnění a pilotní provoz. Před naplněním registru osob bude potřebné na straně editora sestavit správný a úplný seznam osob a jejich údajů.
  Nařízení vlády č. 161/2011 o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech ze dne 25. 5. 2011 v § 2 odst. 4 říká: " Správce registru osob ověří správnost, úplnost a nerozpornost údajů poskytnutých podle odst. 1) až 3) a do 4 měsíců předloží agendovým místům zprávu o výsledku ověřování údajů. Na základě této zprávy agendová místa do 30. listopadu 2011 odstraní zjištěné nedostatky, popř. v této lhůtě zahájí postup vedoucí k jejich odstranění." Z toho vyplývá povinnost opravy údajů osob vedených v evidenci jednotlivých agendových míst ještě před primárním plněním tj. do 31. března 2012 (viz § 8 nařízení vlády č. 161/2011).
 7. Jak řešit ztotožnění statutárního orgánu pro zápis do ROS? Statutárním orgánem může být právnické osoba nebo fyzická osoba. V případě statutárních orgánů - právnických osob je nezbytné evidovat jejich IČO (pokud se jedná o tuzemské právnické osoby) nebo název a sídlo (v případě zahraničních právnických osob). V případě fyzických osob je nutné evidovat jejich jména a příjmení a další identifikátory fyzických osob (např. datum narození, rodné číslo nebo číslo OP), na základě kterých je možné provést ztotožnění s ROB a získat tím AIFO fyzické osoby.
  V případě, že nebude možné na základě nedostatečných údajů v evidenci ztotožnit statutárního zástupce s ROB, nebude do ROS zapsán referenční vazbou ale textem (viz § 26 odst. h, zákona č. 11/2009 Sb.).
 8. Kdy začnou editorské agendy přidělovat IČO? Do určitého termínu se bude IČO přidělovat současným způsobem (dle zákona o státní statistické službě). V určité etapě plnění se přejde na přidělování IČO prostřednictvím příslušné služby základního registru osob. O tomto momentu budou editorské agendy včas informovány.
 9. Co v případě, že IČO v evidenci agendy chybí? V případě právnických osob doporučujeme zkusit vyhledat příslušné IČO dle obchodního názvu osoby v registru ekonomických subjektů ČSÚ na stránce http://registry.czso.cz/irsw/. Pokud tento údaj není veden u fyzických osob, doporučujeme obrátit se na ČSÚ prostřednictvím emailu ros@czso_cz. V emailu je třeba uvést počet osob, kterých se problém týká a jaké další identifikační údaje osoby jsou k dispozici (např. rodné číslo, datum narození apod.). Následně obdržíte sdělení, jakým způsobem se s daným problémem vypořádat.
 10. Bude se do ROS zapisovat individuální PSČ přidělené Českou poštou? Adresy sídla nebo místa podnikání v ČR se budou do ROS zapisovat formou referenčního odkazu do RUIAN (registru územní identifikace adres a nemovitostí), tzn. individuální PSČ v ROS nebudou vedeny.

Seznam nejčastějších dotazů a odpovědí k ročním výpisům o využití údajů v registru osob

Kompletní seznam nejčastěji kladených otázek k ROS (ČSÚ) si můžete i s odpověďmi stáhnout: Nejčasteji kladené otázky k ROS (ČSÚ), soubor typu .doc