PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Základní informace

Registr osob slouží k evidenci Právnických osob a jejich organizačních složek, podnikajících Fyzických osob, zahraničních osob a jejich organizačních složek, organizacím s mezinárodním prvkem a organizačních složek státu. Bude obsahovat základní identifikační údaje o osobách, jejich provozovnách a statuárních zástupcích. Seznam referenčních údajů naleznete v § 26 zákona č. 111/2009 Sb., o zákl. registrech. Všechny osoby zapsané do ROS budou identifikovány jednoznačným identifikátorem (IČO), které na žádost editorů přidělí přímo ROS.

ROS budou využívat všechny orgány veřejné správy, které budou mít oprávnění z Registru práv a povinností. Editoři budou provádět veškeré záznamy do ROS a v rámci jejich role budou přidělovat osobám IČO a zapisovat a aktualizovat příslušné referenčním údaje. Hlavní zdroje dat: obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání a dále informační systémy nebo evidence vybraných ministerstev a ústředních orgány státní správy, profesní komory, obce, kraje nebo veterinární správa. Seznam agendových míst naleznete v příloze Nařízení vlády č. 161.

Referenční údaje vedené v registru osob (§ 26):

 • a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není fyzická osoba uvedená v § 25 písm. d) zapsána do obchodního rejstříku,
 • b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d) a e); jde-li o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel,
 • c) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob,
 • d) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,
 • e) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,
 • f) právní forma,
 • g) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,
 • h) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
 • i) právní stav, adresa sídla osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d) a e); jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,
 • j) datum zahájení provozování činnosti v provozovně,
 • k) datum ukončení provozování činnosti v provozovně,
 • l) adresa místa provozovny; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,
 • m) adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d) a e); jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel.