PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Žádosti o informace

Jak postupovat při žádostech o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Postup upravující poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informace

Žádosti o poskytnutí informace, dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, lze podat písemně  (např. na formuláři žádosti Žádost o poskytnutí informace Žádost o poskytnutí informace (25,00 KB)):

 • poštou na adresu: Správa základních registrů, Na Vápence  915/14, 130 00 Praha 3
 • elektronickou poštou zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu: szr@szrcr_cz

Správa základních registrů posoudí žádost dle § 14 zákona č.106/1999 Sb. v platném znění a:

a)  brání-li nedostatek údajů o žadateli podle § 14 odst. 2 postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do třiceti dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b)  v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do třiceti dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c)  v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Správy základních registrů, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do sedmi dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

d)  nerozhodne-li Správa základních registrů podle § 15 (Rozhodnutí o odmítnutí žádosti), poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do patnácti dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce d) může Správa základních registrů prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

 1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud Správa základních registrů žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 zákona nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c), musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti podle § 15 odst. 4.

Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (tedy u Správy základních registrů), o odvolání pak rozhoduje nadřízený orgán. Tímto orgánem je Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7, kterému Správa základních registrů podané odvolání postoupí ve lhůtě do 15 dnů ode dne předložení odvolání.

MV rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání Správou základních registrů.

Rozhodnutí o odvolání je však přezkoumatelné soudem na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu.

Stížnost

Proti postupu Správy základních registrů při vyřizování žádosti lze podat stížnost dle § 16a.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u Správy základních registrů, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

nebo
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. zákona.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Ministerstvo vnitra ČR.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací

1. Náklady na pořízení kopií

 • za pořízení jednostranné kopie formátu A4 - 1,5 Kč
 • za pořízení oboustranné kopie formátu A4 - 2,6 Kč
 • výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4
 • pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Správou základních registrů, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku

2. Náklady na opatření technických nosičů dat

 • za 1 ks diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 8 Kč
 • za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 6 Kč
 • za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 8 Kč
 • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

3. Náklady na odeslání informace žadateli

 • náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání - 251 Kč

5. Osvobození od úhrady nákladů

 • úhrada nákladů na balné se nevyžaduje
 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu IV písm. a) se nevyžaduje
 • pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle písm. a) a b) jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně

Žádosti o informace v roce 2019

Na základě žádosti A.T. bylo 24.6. 2019 poskytnuto následující:

Sdělení k žádosti A.N.pdf Sdělení k žádosti A.N.pdf (1.87 MB)
Protokol_TCOX_eIDAS_sluzba_1_SIGN_signed_AN.pdf Protokol_TCOX_eIDAS_sluzba_1_SIGN_signed_AN.pdf (1.07 MB
Protokol_TCOX_eIDAS_sluzba_2_SEAL_signed_AN.pdf Protokol_TCOX_eIDAS_sluzba_2_SEAL_signed_AN.pdf (1.09 MB)
Protokol_TCOX_eIDAS_sluzba_4_TSA_signed_AN.pdf Protokol_TCOX_eIDAS_sluzba_4_TSA_signed_AN.pdf (968.40 KB)
Zpráva_TCOX_o_posouzeni_služeb_NCA_sign_AN.pdf Zpráva_TCOX_o_posouzeni_služeb_NCA_sign_AN.pdf (370.73 KB)

Na základě žádosti R. M. bylo dne 20. 5. 2019 poskytnuto následující sdělení:
Na základě žádosti L. J. bylo dne 2. 4. 2019 poskytnuto následující sdělení:
Na základě žádosti V. Š. bylo dne 23. 1. 2019 poskytnuto následující sdělení:

Žádosti o informace v roce 2018

Na základě žádosti J.K. bylo dne 2. 10. 2018 poskytnuto následující sdělení:
Na základě žádosti J. M. bylo dne 31.8. poskytnuto následujícící sdělení:
Na základě žádosti T.T. byla dne 3.7. poskytnuta následujícícísdělení:
Sdeleni_k_zadosti_I.T.pdf Sdeleni_k_zadosti_T.T.pdf (253,99 KB 19.07.2018 15:48
Sdeleni_k_zadosti_T.T.1.pdf Sdeleni_k_zadosti_T.T.1.pdf (254,02 KB 19.07.2018 15:49)
Sdeleni_k_zadosti_T.T.2.pdf Sdeleni_k_zadosti_T.T.2.pdf (254,65 KB 19.07.2018 15:49)
Na základě žádosti  R. P. bylo dne 13. 6. 2018 poskytnuto následující sdělení:
Sdělení k žádosti R.P.pdf Sdělení k žádosti R.P.pdf (241,67 KB 18.06.2018 16:41)
Vyřízení žádosti R.J.J.H. ze dne 14. 3. 2018:
Na základě žádosti  D. J. bylo dne 26. 3. 2018 poskytnuto následující sdělení:
Na základě žádosti  A. N. bylo dne 5.3.2018 poskytnuto následující sdělení:
Sdělení k žádosti A.N.pdf Sdělení k žádosti A.N.pdf (242,32 KB 12.03.2018 16:38)

Na základě žádosti  T.P. bylo dne 29.1.2018 poskytnuto následující sdělení:
Sdělení k žádosti T.P.pdf Sdělení k žádosti T.P.pdf (222,02 KB 01.02.2018 11:18)

Žádosti o informace v roce 2017

Na základě žádosti T. Ž. byla dne 21. 12. 2017 poskytnuta následující informace:
Sdělení k žádosti T. Ž.pdf Sdělení k žádosti T. Ž.pdf (214,84 KB 29.12.2017 14:17)
Na základě žádosti D. H. byla dne 27. 11. 2017 poskytnuta následující informace:
Sdělení k žádosti D.H.pdf Sdělení k žádosti D.H.pdf (213,59 KB 28.11.2017 13:05)
 
Na základě žádosti P.J. byla dne 24. 11. 2017 poskytnuta následující informace:
Sdělení k žádosti P.J.pdf Sdělení k žádosti P.J.pdf (214,79 KB 27.11.2017 13:07) 
 
Na základě žádosti R.F. bylo dne 2.11. 2017 poskytnuto následující sdělení:
Sdělení k žádosti R.F.pdf Sdělení k žádosti R.F.pdf (216,61 KB 08.11.2017 12:55)

Na základě žádosti  V. Ž. byla dne 3. 10. 2017 poskytnuta následující informace:

Sdělení k žádosti V.Ž.pdf Sdělení k žádosti V.Ž.pdf (219,81 KB 05.10.2017 09:58)

Na základě žádosti J. V. byla dne 5. 4. 2017 poskytnuta následující informace:

Sdělení k žádosti J.V.pdf Sdělení k žádosti J.V.pdf (243,04 KB 05.04.2017 12:17)

Na základě žádosti P. H. byla dne 2. 3. 2017 poskytnuta následující informace:

Sdělení k žádosti P.H.pdf Sdělení k žádosti P.H.pdf (257,67 KB 06.03.2017 15:53)

Žádosti o informace v roce 2016

Na základě žádosti L. Z. byla dne 20. 10. 2016 poskytnuta následující informace:

Sděleni k žádosti L.Z.pdf Sděleni k žádosti L.Z.pdf (229,63 KB 21.10.2016 14:04)

Na základě žádosti P. T. byla dne 11. 2. 2016 poskytnuta následující informace:

Sdělení k žádosti P.T.pdf Sdělení k žádosti P.T.pdf (220,96 KB 16.02.2016 10:56)

Na základě žádosti Ing. J.J. byla dne 19. 1. 2016 poskytnuta následující informace:

Sdělení k žádosti Ing. J.J.pdf  Sdělení k žádosti Ing. J.J.pdf (195,28 KB)

Žádosti o informace v roce 2015

Na základě žádosti T.B. byla dne 8. 12. 2015 poskytnuta následující informace:

Sdělení k žádosti T. B.pdf Sdělení k žádosti T. B.pdf (217,40 KB 08.12.2015 14:00)

Sdělení obci Mankovice k postoupené žádosti D.Š.:

Sdělení k postoupené žádosti obcí Mankovice.pdf Sdělení k postoupené žádosti obcí Mankovice.pdf (220,45 KB 14.11.2015 09:13)

Na základě žádosti Ing. D.K., MBA byla dne 19.10. 2015 poskytnuta následující informace:

Sdělení k žádosti D.K.pdf Sdělení k žádosti D.K.pdf (374,43 KB)

Na základě žádosti pana J. S. byla dne 15. 9. 2015 poskytnuta následující informace:

Sdělení k žádosti J. S.pdf Sdělení k žádosti J. S.pdf (217,03 KB)

Na základě žádosti JUDr. E.H. byla dne 4. 9. 2015 poskytnuta následující informace:

Sdělení k žádosti JUDr. E.H.pdf Sdělení k žádosti JUDr. E.H.pdf (219,64 KB)

Žádosti o informace v roce 2014

Na základě žádosti pana M. B. poskytla SZR následující informace:

Žádost dle zákona č. 106 1/2014 Žádost dle zákona č. 106 1/2014 (255,99 KB)